Za žalbe nema mjesta, čestitke neka se čitaju

(Dušan Matanović): Ja mislim da se nije skupštinska odluka mogla staviti na dn(evni) red što se bar 24 sata ranije nije znalo. P(redsjednik) S(avo) C(erović): Mi ne možemo prigotoviti dovoljan broj primjeraka odluke jer nemamo sredstava a nastojaće se da se što veći broj izradi i izda

9. Tok sjednice 26/13. novembra i način donošenja Odluke

Sljedećeg dana, 26/13. novembra održana je II redovna sjednica Podgoričke skupštine na kojoj je donesen dokument pod imenom Rezolucija. Integralni tekst Zapisnika sa te sjednice glasi:

ZAPISNIK

II red(ovne) sjed(nice) Vel(ike) Nar(odne) Sk(upštine) u Cr(noj) Gori održane 13. XI 1918. g(odine)

Sjednica je otpočela u 10 1/2 sati pr(ije) podne.

Pr(edsjednik) S(avo) Cerović: G(ospodo) p(oslanici), otvaram drugu red(ovnu) sjednicu Velike Nar(odne) Skupšt(ine) i zakazujem sledeći dnevni red:

1) Čitanje zapisnika prošle sjednice

2) Čitanje molbi upućenih na Skupštinu

3) Čestitke Skupštini

4) Nacrt rezolucije

5) Diskusija rezolucije

Ako ima ko da primijeti, molim da stavi primjedbu.

Ima riječ Ljubo Glomazić.

(Ljubo Glomazić): Molbe i žalbe nemaju mjesta. Treba ih skinuti sa dn(evnog) reda, a čestitke neka se pročitaju. Neka se molbe i žalbe upute Verifikacionom odboru.

………………………..

P(redsjednik) S(avo) C(erović): Molim vas, gospodo, primljen je dn(evni) red i o tome ne treba diskusije. Čim Predsjedništvo ne predlaže nijednu molbu za raspravljanje to je svršena ta tačka dnevnog reda o molbama.

Ima riječ Mitar Vukčević.

(Mitar Vukčević): Molim Predsjedništvo da razda koji primjerak rezolucije kad prelazimo na raspravljanje toga pitanja.

P(redsjednik) S(avo) C(erović): Ima riječ dr Dušan Matanović.

(Dušan Matanović): Ja mislim da se nije skupštinska odluka mogla staviti na dn(evni) red što se bar 24 sata ranije nije znalo.

P(redsjednik) S(avo) C(erović): Mi ne možemo prigotoviti dovoljan broj primjeraka Odluke jer nemamo sredstava a nastojaće se da se što veći broj izradi i izda…

Čitanje teksta rezolucije

……………………………

P(redsjednik) Savo Cerović: G(ospodo) poslanici, pristupa se 4. tački dn(evnog reda) čitanjem rezolucije koju će izvestilac odbora g(ospodin) Jevto Popović pročitati. Pošto nije bilo dovoljno primjeraka rezolucije molim vas da se poslužite sa ta nekolika primjerka.

Ima riječ Jagoš Vešović.

(Jagoš Vešović): Pitam na osnovu čega je donesena rezolucija. Ja mislim da je prethodno trebalo da gosp(oda) poslanici izmijenjaju misli pa da se nakon toga donese nacrt rezolucije.

P(redsjednik) S(avo) C(erović): Ima riječ g(ospodin) Mit(ropolit) Dožić.

Mitropolit Dožić: G(ospodo) p(oslanici), mene iznenađuje pitanje Vešovića kada zna da je odluku izradio odbor koji je za to određen od Skupštine i molim da izvjestilac odbora istu pročita.

P(redsjednik) S(avo) C(erović): Pristupa se čitanju rezolucije te molim g(ospodu) posl(anike) da je saslušaju.

Izvjestilac J(evto) Popović čita: (Izostavljam dio Rezolucije koji je njeno obrazloženje). Na kraju je pročitao tekst koji čini Odluku Podgoričke skupštine. Taj tekst glasi:

„Na osnovu svega izloženog, Srpska Velika Narodna Skupština u Crnoj Gori, kao vjerni tumač želja i volje cjelokupnog srpskog naroda u njoj, vjerna istorijskim predanjima i zavjetima svojih predaka, koji su se za njih vijekovima herojski borili, jednoglasno i poimeničnim glasanjem odlučuje:

1) da se kralj Nikola I Petrović Njegoš i njegova dinastija zbaci s crnogorskog prestola;

2) da se Crna Gora s bratskom Srbijom ujedini u jednu jedinu državu pod dinastijom Karađorđevića, te tako ujedinjene stupe u zajedničku otadžbinu našeg troimenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca;

3) da se izabere izvršni narodni odbor od pet lica, koji će rukovoditi poslovima dok se ujedinjenje Srbije i Crne Gore ne privede kraju i

4) da se o ovoj skupštinskoj odluci izvijesti bivši kralj Crne Gore Nikola I Petrović, vlada kraljevine Srbije, prijateljske savezničke sile i sve neutralne države.“

Pri kraju pročitanja ustaju poslanici i pjevaju: „Bože pravde“.

Pjesma Bože pravde

P(redsjednik) S(avo) Cerović: Već je i podne a kao što sam ranije kazao sjednicu ćemo zaključiti i drugu zakazati za poslije podne.

Poslanici pevaju „Bože pravde“.

P(redsjednik) S(avo) C(erović): Ima riječ g(ospodin) Mitropolit Dožić.

(Mitropolit Dožić): G(ospodo) posl(anici), oduševljeni prijem od strane Nar(odne) skupštine ove rezolucije i sam je dokaz da je debata sasvim izlišna. Pošto je ovo jedan dokumenat u istoriji našeg naroda, to predlažem da se prijem i pojedinačnim glasanjem potvrdi.

Larma, larma, larma. Čuje se: uz kralja postoje saučesnici što će se s njima.

Predsjednik zvoni i poziva skupštinu na red.

P(redsjednik) Savo Cerović: G(ospodo) p(oslanici), pristupa se pojedinačnom glasanju za odluku.

Čuje se: recite kako u načelu ili u pojedinostima. Oćemo da je dopunimo jer je prilično prazna.

Čuje se: šta ćemo sa drž(avnim) dugovima.

Larma, larma.

P(ot)pr(edsjednik) Savo Fatić: Pošto je Skupština primila aklamacijom rezoluciju to će pojedinačno glasanje biti poslije podne u četiri sata. Treba, gospodo, sve da ima svoju formu. Predlažem da se sjednica odloži za poslije podne kada ćemo pristupiti pojedinačnom glasanju.

Larma, larma.

Čuje se: glasanje u pojedinostima ili u načelu.

Da riješimo glavnu stvar

P(ot)pr(esjednik) Savo Fatić: Još jednom da objavim da je rezolucija u načelu primljena, međutim, treba da bude primljena i pojedinačnim glasanjem. Stoga, da bi se svršilo, predlažem da se sjednica odloži za poslije podne.

Čuje se: ne, ne, nećemo, oćemo da se glasa po tačkama.

P(redsjednik) S(avo) C(erović): Ima riječ Mihailo Božović.

(Mihailo Božović): O svakom važnom aktu koji Skupština prima treba da se glasa poimenično u načelu. Sada neka bude glasanje u načelu a poslije podne u pojedinostima. Molim g(ospodina) predsjednika da ovaj moj predlog stavi na glasanje.

Larma, larma.

P(redsjednik) S(avo) Cerović: Ima riječ Spasoje Piletić.

(Spasoje Piletić): G(ospodo) p(oslanici), ono oduševljenje kojim je rezolucija primljena već je narušeno ovom larmom, rezolucija je primljena i u načelu i u pojedinostima.

Čuju se upadice: tako je, nije tako.

Gospodo poslanici, ja mislim da se poimenično glasanje svrši sada i rezolucija usvoji ovakva kakva je. Kao dokaz da je rezolucija sasvim primljena jeste pjevanje srpske himne.

P(redsjednik) S(avo) Cerović: Ima riječ Marko Savićević.

(Marko Savićević): Rezolucija je u načelu primljena i ja predlažem da se za rezoluciju poimenično glasa, u pojedinostima poslije podne.

P(redsjednik) S(avo) Cerović: Ima riječ Miljko Bulajić.

(Miljko Bulajić): G(ospodo) p(oslanici) svi smo načelno za ujedinjenje sa Srbijom, ali tražimo da uđe u rezoluciju još i ovo: da se konfiskuje imanje kralja Nikole, da budu predani sudu svi oni koji su bili s njima saučesnici, da se anuliraju svi državni dugovi za posljednje dvije godine. Zašto da izuzimamo pomagače.

Larma, larma. Predsjednik zvoni i poziva na red.

P(redsjednik) S(avo) Cerović: Ima riječ Milosav Raičević.

(Milosav Raičević): Po pročitanju rezolucije ista je primljena u načelu aklamacijom. Mislim da ćemo je primiti i u pojedinostima pojedinačnim glasanjem kad smo je primili u načelu. Treba da bude pročitana rezolucija i drugi put pa tek onda da se glasa pojedinačno u pojedinostima. Neka ne misle gospoda da nećemo raditi i opširnije o ovoj stvari. Zatim treba voditi računa o izjavi crn(ogorskih) oficira koji kažu da neće mirovati dok se krivci ne kazne a ima i još drugih sličnih pitanja, kao i pitanje o imanjima svrgnute dinastije. Zato molim gospodu p(oslanike) da sva ostala pitanja ostave za rješavanje za poslije podne a da se sada ne uplijeću u ovu glavnu stvar jer mi ovu glavnu stvar moramo dostaviti stranim silama kojih se ne tiču naša unutrašnja pitanja.

P(redsjednik) S(avo) C(erović): Ima riječ dr Jakov Zarubica.

(Jakov Zarubica): Ogromna većina primila je rezoluciju i u načelu i u pojedinostima i treba da se izvrši glasanje.

Ovo je državni prevrat

Čuje se: nije istina da je primljena u pojedinostima.

P(redsjednik) S(avo) C (erović): Ima riječ Radoje Nikolić,

(Radoje Nikolić): Gos(poda) predgovornici pogrešno su shvatili primitak rezolucije aklamacijom. Mi smo aklamirali dvije stvari: zbacivanje dinastije i ujedinjenje sa Srbijom, a nijesmo primili rezoluciju u pojedinostima.

P(redsjednik) S(avo) Cerović: Ima riječ Ljubo Popović.

(Ljubo Popović): Moje je mišljenje pogodio M(ilosav) Raičević. Osim ovoga u svakom slučaju treba pristupiti pojedinačnom glasanju. Ovaj akt je od istorijske važnosti te se to mora učiniti.

P(redsjednik) S(avo) C(erović): Ima riječ Janko Spasojević.

(Janko Spasojević): Gosp(odo) poslanici, tačno je da u Skupštini kad su normalne prilike i kad se glasa zakon da se glasa i u načelu i u pojedinostima, ali se mi ne moramo držati svih propisa koji su za u mirno doba propisani. Ova je rezolucija primljena aklamacijom u načelu. Pošto je ovo državni prevrat mirnim putem potrebno je da se ovo utvrdi i potpisima. (Čuje se: tako je, tako je.) Sve druge forme, gospodo, izlišne su. Niko ne tvrdi da je tu obuhvaćeno sve i da su riješena sva pitanja. Mi imamo vremena da sva pitanja rješavamo naknadno. Danas u ovaj veliki akt ne smiju da ulaze ta sitna pitanja, jer ovo neće da ostane ovđe no da prođe širom svijeta.

Aplauz.

Ja molim gospodu da se ne upuštaju u druga pitanja nego da ovu stvar sada svečano izglasamo.

P(redsjednik) S(avo) C(erović): Ima riječ Blažo Begović.

(Blažo Begović): Cio je svijet upro oči u nas i gleda kako će stanovište naše predstavništvo zauzeti u ovoj stvari. Mišljenje g(ospodina) Spasojevića je opravdano i ja mislim da treba preći na glasanje.

Da svršimo glavni akt

P(redsjednik) S(avo) C(erović): Ima riječ Ljubo Glomazić.

(Ljubo Glomazić): G(ospodo) poslanici, ne treba se gubiti u sporedne stvari. Ne treba smetati procesu prirodnom, koji se pred našim očima dešava. Narod srpski u Cr(noj) Gori hoće ujedinjenje, hoće sankciju sviju svojih muka i patnja za petsto godina.

Danas, mi ovdje, poslanici od naroda, imamo to da kažemo, da svršimo a sitne sporedne stvari imaćemo kada rešavati. Prije svega, iznad svega, iznad naših života, iznad svega našega na prvom je mjestu ujedinjenje naše. Srpski narod željno očekuje da kažemo, prvo braći našoj, a potom cijelom svijetu: da hoćemo ujedinjenje srpskog plemena, hoćemo ujedinjenje srpskog naroda u veliku i moćnu državu Srba, Hrvata i Slovenaca. Hoćemo da kažemo svijetu da smo srećni, te smo dočekali ono zašto su se Crnogorci borili od Kosova: ujedinjenje srpskoga naroda. Sve drugo, braćo, na stranu. Živjelo ujedinjenje.

P(redsjednik) S(avo) C(erović): Ima riječ Miloš Jovanović.

(Miloš Jovanović): G(ospodo) posl(anici), rezolucija je primljena dobro, ali pojedinosti koje su izostavljene moraju da uđu. Kralj Nikola je u rezoluciji kao prepreka ujedinjenju ali mislim da nije s tim sve učinjeno. Ja mislim…

P(redsjednik) S(avo) Cerović: Ne udaljavajte se od predmeta.

(Miloš Jovanović): Molim vas, gospodo…

Larma – pred(sjednik) zvoni i poziva na red.

P(redsjednik) S(avo) Cerović: Ima riječ Mihailo Božović.

(Mihailo Božović): Odbor je imao govora o gornjoj stvari, ali mu je bilo nezgodno početi a ne dovršiti. Za to odbor nije htio navoditi nedjela kralja Nikole jer ih mnogo ima. Ovo je odgovor na govor predgovornika.

P(redsjednik) S(avo) Cerović: Ima riječ Božidar Tomović.

(Božidar Tomović): Ja ne znam kako se govori da je kralj Nikola prepreka ujedinjenju. Da je on i kao sami Napoleon mi bismo morali da ga zbacimo da bi se omogućilo ujedinjenje sa Srbijom.

Pot(predsjednik) Savo Fatić: Lista govornika je iscrpljena. Stavlja se predlog g(ospodina) Raičevića na glasanje tj. (to jest) da se primi deklaracija u načelu i da se odlaže sjednica za poslije podne.

P(redsjednik) S(avo) Cerović: Ima riječ Mitar Vukčević.

(Mitar Vukčević): Kad hoćete da stavljate predloge na glasanje onda morate ići redom tj. (to jest) staviti prvi predlog na glasanje.

Ne ustaje niko

P(redsjednik) S(avo) Cer(ović): Ima riječ Mit(ropolit) Dožić.

(Mitropolit Dožić): Ako ovako radismo nećemo ništa učiniti. Predsjedništvo je propuštilo glasanje i zato je sva ova zbrka.

P(ot)pr(edsjednik) Savo Fatić: Stavlja se na glasanje predlog g(ospodina) Dožića.

Upadice: svršeno je, prima se, prozivajte.

Larma, Larma.

P(ot)pr(edsjednik) Savo Fatić: Gospodo, pošto je predlog g(ospodina) Dožića bio prvi stavljam ga na glasanje. Predlog glasi:

Pošto je rezolucija primljena aklamacijom u načelu ima se u pojedinostima glasati.

Larma, predsjed(nik) zvoni i poziva na red.

P(ot)pr(edsjednik) Savo Fatić: Ima riječ Mit(ropolit) Dožić.

(Mitropolit Dožić): Izgleda da g(ospodin) Fatić nije shvatio moj predlog. Pošto je ova Nar(odna) skupština primila odluku aklamacijom računao sam da je primila i u pojedinostima, stoga sam i predložio da se glasa pojedinačno.

P(ot)pr(edsjednik) Savo Fatić: Pošto imamo i drugih predloga koji su protivni ovom, oćemo li dozvoliti da se i oni formulišu.

Čuje se: nećemo.

P(ot)pr(edsjednik) Savo Fatić: Ko je za predlog g(ospodina) Dožića neka sjedi, ko je protiv neka ustane.

Ne ustaje niko. Čuje se: prozivajte.

P(ot)pr(edsjednik) Savo Fatić: Molim g(ospodina) sekretara da proziva.

Sekr(etar) Radovan Bošković čita“.

http://www.pobjeda.co.me/citanje.php?datum=2011-03-05&id=202865

Ovaj unos je objavljen pod Uncategorized. Zabeležite stalnu vezu.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s